Home

Cijfers depressie CBS

Meer dan 1 miljoen Nederlanders had depressie - CBS

 1. Acht procent van de Nederlanders van 12 jaar of ouder gaf in 2014 zelf aan een depressie te hebben of in het afgelopen jaar te hebben gehad. Dat komt overeen met ruim 1 miljoen mensen. Vrouwen gaven vaker aan een depressie te hebben dan mannen: 9 procent van de vrouwen tegenover 6 procent van de mannen. Meeste depressies op middelbare leeftij
 2. Deze tabel bevat cijfers over de ervaren gezondheid en medische contacten van de Nederlandse bevolking vanaf 0 jaar in particuliere huishoudens. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar diverse persoonskenmerken. Voor enkele onderwerpen geldt een afwijkende leeftijdsafbakening. Deze leeftijden worden bij de betreffende onderwerpen vermeld
 3. In 2014 gaf 0,7 procent van de 12- tot 16-jarigen aan last te hebben van depressie. Deze gegevens zijn afkomstig van de gezondheidsenquête (CBS, 2019). Het gaat bij deze cijfers om zelf gerapporteerde gevoelens van depressie en niet om gediagnosticeerde depressie
 4. Volgens een landelijke gezondheidsenquête (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek, 2018) gaf 6,3% van de ouderen een depressie te hebben gehad in de laatste twaalf maanden. Omvang van suïcidaliteit Onder suïcidaliteit verstaan we geslaagde suïcides en suïcidaal gedrag
 5. Depressie 25-1-2016 05:30 De gegevens komen uit de Gezondheidsenquête. Het betreft hier antwoorden op de volgende enquêtevraag: Wilt u van de volgende langdurige ziekten en aandoeningen aangeven of u die heeft of in de afgelopen 12 maanden heeft gehad
 6. In 2015/2017 was 8 procent van de 12- tot 25-jarigen psychisch ongezond, blijkt uit vragen die ze daarover hebben beantwoord. Tien jaar eerder gaf 7 procent dit nog aan. Ruim een derde van deze psychisch ongezonde jongeren heeft in de afgelopen 12 maanden naar eigen zeggen een depressie gehad. Dit blijkt uit de Gezondheidsenquête van het CBS
 7. der dan 1 op de 5 volwassenen van 18-64 jaar ooit in het leven te maken met een depressie (2007-2009). Elk jaar geldt dat voor ongeveer 5% van de volwassenen. Vrouwen in de leeftijdscategorie 25-34 jaar hebben de grootste kans op een depressie (2007-2009)

Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken - CBS

StatLine is de databank van het CBS. Het CBS biedt een schat aan cijfers over de Nederlandse economie en samenleving en is vrij beschikbaar Angst- en stemmingsproblemen onder kinderen. Voor kinderen jonger dan 12 jaar zijn er geen actuele cijfers over angstproblemen. De Verkenning Jeugdgezondheid (2014) geeft voor deze leeftijdsgroep wel cijfers over depressieve klachten, gebaseerd op de huisartsenregistratie Zo is in deze cijfers het aantal gevallen van zelfdoding als gevolg van depressie niet meegenomen. Jaarlijks overlijden bijna tweeduizend mensen door zelf toegebracht letsel (suïcide). Uit eerdere studies blijkt dat in circa 70% van de sterfte door zelf toegebracht letsel sprake is van depressie (Bertolote et al., 2004; Nock et al., 2008)

Depressie - Cijfers NJ

De door het CBS gerapporteerde stijging in de afgelopen 10 jaar - van 7% naar 8% - lijkt voor een deel het gevolg van een stijging bij jongens en mannen. De grootste stijging is te zien bij meisjes van 16-17 jaar, en bij mannen van 18-19 en 22-23 jaar. Vooral stijging bij meisjes 14-17 jaar op havo Alleen bij jongvolwassenen (18 tot 25 jaar) is er onderzoek naar gedaan: zo'n 7 procent van deze groep had een depressie. Maar dat onderzoek dateert van tien jaar geleden. Uit een nog oudere studie onder 13- tot 18-jarigen bleek dat 3,6 procent een depressieve stoornis had in de zes maanden voorafgaand aan het onderzoek Cijfers over depressie - Depressie NJ . Cijfers en feiten depressie; Volgens de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek-gegevens hebben in 2016 1894 inwoners van Nederland een einde aan hun leven. Uit de jaarlijkse gezondheidsenquête van het CBS bleek dat in 2013 14,1 procent van de Meer depressies? Uit de cijfers lijkt te blijken dat de mentale

Het Trimbos Instituut presenteert nieuwe feiten en cijfers over depressie en suïcide in Nederland op hun website. Het Trimbos Instituut baseert zich op gegevens van NEMESIS II, een onderzoek naar de psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking In Nederlandse huisartsenpraktijken ontwikkelt ongeveer de helft van de mensen die minstens twee depressies heeft gehad, binnen een jaar weer een depressie (Biesheuvel-Leliefeld et al., 2017). Binnen twee jaar heeft 60-65% weer een depressie (Bockting et al., 2005) In het afgelopen jaar leed 5,2% van de Nederlanders tot 65 jaar aan een depressie. Hierbij ging het om 4,1% van alle mannen en 6,3% van alle vrouwen. Naar schatting leden het afgelopen jaar 550.000 mensen aan een depressie. Nog eens 850.000 mensen leden het afgelopen jaar aan een vorm van depressie

Nog eens 850.000 mensen leden het afgelopen jaar aan een vorm van depressie. Per jaar lijdt 4 tot 10% van de totale westerse bevolking aan een depressie. Maar liefst 15 tot 17% van de totale westerse bevolking heeft ooit in het leven een depressie gehad. Depressies komen vaker voor bij laagopgeleiden dan bij hoogopgeleiden Depressie in cijfers Jaarlijks krijgen zo'n 135.600 volwassenen voor het eerst een depressie. Inclusief jongeren en ouderen hebben naar schatting bijna 800.000 mensen een stemmingsstoornis. Circa 13% van de Nederlandse moeders krijgt te maken met een postpartum depressie, die tot 12 maanden na de geboorte kan ontstaan Depressie bij ouderen. Onder ouderen in Nederland lijdt 2 tot 3% aan een ernstige depressie. Een veel groter aantal, 15 tot 20%, heeft een lichte vorm. Van de 1.500 mensen die jaarlijks als gevolg van een depressie hun leven beëindigen, is een derde ouder dan zestig jaar

Cijfers en feiten depressie Loketgezondleven

Het Trimbos-instituut doet onderzoek naar geestelijke gezondheid, mentale veerkracht en verslaving. Wij zetten ons met kennis en innovatie actief in voor het verbeteren van de geestelijke gezondheid in Nederland en daarbuiten Themarapport depressie: landelijke cijfers en kennishiaten 10 april 2018 - De impact van depressie is groot: voor de persoon zelf, voor de naaste omgeving en voor de maatschappij. Dat stellen het Trimbos-instituut en het RIVM in de rapportage ' Zicht op depressie: de aandoening, preventie en zorg' die staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS heeft aangeboden aan de Tweede Kamer Opmerkelijke CBS-cijfers: Dat blijkt uit een onderzoek van het CBS dat deel uitmaakt van de Landelijke Jeugdmonitor 2017 die vandaag wordt gepubliceerd Maar liefst 18,7% van de Nederlandse bevolking tot 65 jaar heeft ooit in het leven last gehad van een depressie (Nemesis-2, de Graaf et al., 2010) Ze is een echte persoonlijkheid die openhartig schrijft en praat over haar depressies.Lees verder De cijfers van het CBS over de psychische gesteldheid van jongeren zijn gebaseerd op onderzoek onder studenten én niet-studenten. International onderzoek leert dat bepaalde psychische stoornissen juist net iets vaker voorkomen bij niet-studenten, zegt Van der Velden Het RIVM heeft cijfers over gezondheid en leefstijl berekend voor alle wijken en buurten in Nederland op basis van de ruim 457.000 respondenten van de Gezondheidsmonitor volwassenen 2016 van GGD'en, CBS en RIVM. Omdat er vaak te weinig respondenten per wijk of buurt zijn, gebruikt het RIVM een model waarmee de cijfers berekend kunnen worden

Depressie - CBS

Lokale en regionale cijfers over depressie en psychisch welbevinden worden door de In de Gezondheidsenquête van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek gebruikt men deels dezelfde instrumenten, zodat ook deze gegevens vergelijkbaar zijn 10,1% van de werknemers, 13,9% van de zelfstandigen met personeel en 12,7% van de zelfstandigen zonder personeel geeft aan niet gemakkelijk aan de psychische eisen van het werk te kunnen voldoen. De cijfers zijn uit afkomstig uit de TNO en CBS NEA (2019) en ZEA (2019) enquête en factsheet NEA (2019) StatLine is de databank van het CBS. Het CBS biedt een schat aan cijfers over de Nederlandse economie en samenleving. Van inflatie tot bevolkingsontwikkeling, de informatie is overzichtelijk gerubriceerd op thema en gratis beschikbaar voor iedereen

Roken wereldwijd meer iets voor mannen

Feiten en cijfers over Depressie. In onderstaande artikelen vindt u feiten en cijfers over de zorg en ZorgkaartNederland. Artikelen. Hoog gemiddelde behandeling depressie, ook veel onvoldoendes. 27 oktober 2016 Redactie ZorgkaartNederland. Gemiddeld zijn. In 2009, in Nederland, had 5,2% van de mensen tot 65 jaar een depressieve stoornis (Trimbos Instituut). Jaarlijks heeft ongeveer 10% van de westerse populatie een depressie (Mental Health foundation). In de Verenigde Staten had 8,1% van de vrouwen ooit een depressieve stoornis in hun leven In de periode van één jaar geldt dat voor ongeveer 5 procent van de volwassenen. In absolute aantallen maken zo'n 546.500 volwassenen per jaar een depressieve episode door. Jaarlijks krijgen zo'n 135.600 volwassenen voor het eerst een depressie (incidentie)

1 op de 12 jongeren is psychisch ongezond - CBS

Trimbos.nl Depressie in Nederland: feiten en cijfers

 1. De arbeidsdeelname onder jongeren was hoger en hun drankgebruik is in deze periode niet veranderd. Dat meldt het CBS op basis van cijfers over kernindicatoren en jeugdzorggebruik in het vandaag verschenen Jaarrapport Landelijke Jeugdmonitor 2020. 30-11-2020 | 00:1
 2. In de 'Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, GGD'en, CBS en RIVM 2016' staan gegevens over kwaliteit van leven (ervaren gezondheid, regie over eigen leven), lichamelijke gezondheid (chronische aandoeningen, beperkingen in horen, zien en mobiliteit), psychische gezondheid (angst en depressie), sociale situatie (mantelzorg geven en ontvangen, vrijwilligerswerk, eenzaamheid.
 3. Feiten & cijfers geletterdheid Feiten & cijfers geletterdheid depressie. > Verenigde Staten: taalinterventie leidt tot afname van depressies. (CBS, 2013). > Nederland beschikt over een beroepsbevolking met een hoog gemiddeld niveau van taalvaardigheden
 4. eure depressie, namelijk een lichte vorm van depressie. Dit zijn algemene cijfers. Als we onze doelgroep vernauwen tot ouderen in een instelling stijgt het percentage naar 38%. Ouderen komen voor een groot aantal uitdagingen te staan

Stemmingsstoornissen Cijfers & Context Huidige

Psychische gezondheid Regionaal & Internationaal

Tag: cijfers depressie. Team 'Mijn Kwartier' depressie-vrij. 163. Voorkomen van depressie: een universele stoornis? Geschreven op 6 Sep 2016, door Mijn Kwartier. De wereld bestaat uit verschillende culturen en maatschappijen Depressieve stoornis komt veel voor. Depressieve stoornis volgens DSM-criteria2is een veelvoorkomende aandoening. Bijna één op de vijf (18,7%) volwassenen in de leeftijd van 18-64 jaar krijgt er ooit in zijn of haar leven mee te maken; en jaarlijks ruim één op de twintig (5,2%) volwassenen Cijfers hartfalen. Elk jaar krijgen bijna 38.000 mensen voor het eerst de diagnose hartfalen: 52% is vrouw en 48% man. Naar schatting leven er zo'n 240.000 mensen met hartfalen in Nederland. Hiervan is twee derde 75 jaar of ouder. in 2019 stierven ruim 7.400 patiënten aan hartfale Cijfers van het CBS over het onderwijsniveau van de bevolking, leerlingen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs en ingeschrevenen en studierichtingen in het mbo, hbo en wo. Cijfers over uitgaven van de overheid aan onderwijs Alle mensen die bij depressie 'ja' aanstreepten, dat zijn samen de 1 miljoen depressieven van het CBS - 8 procent van de bevolking van 12 jaar en ouder

Psychische gezondheid Cijfers & Context Huidige

21% van de mensen met een lage sociaaleconomische status lijdt aan chronische stress, angst of depressie vergeleken met 9% van de mensen met een hoge SES. 14 Bij zowel mannen als vrouwen hebben laagopgeleiden relatief vaker obesitas (ernstig overgewicht) dan hoogopgeleiden Meiden hebben hiervan vaker last dan jongens. 7,1% van de jongens en maar liefst 18,9% van de meiden tussen de 18 en 24 jaar heeft ooit zelfs een depressie gehad. En, dan tellen we de jongeren met lichte depressieve klachten er nog niet bij op. Met een depressie ben je somber, kan niets je opvrolijken en niets interesseert je meer

Meer werknemers met burn-outklachten

In Nederland krijgen naar schatting jaarlijks ruim 23.000 vrouwen, die zwanger zijn en/of bevallen zijn, een depressie. Een postpartum depressie (in de volksmond bekend als postnatale depressie) is daarmee de meest voorkomende aandoening bij nieuwe moeders Cijfers van het CBS over welzijn, zoals het gelukkig en tevreden zijn met het leven, tevredenheid met gezondheid bij overgewicht, tevreden zijn met de hoeveelheid vrije tijd, zorgen over de financiële situatie, meningen over de stand van Nederland, tevreden zijn met het leven en ervaren geluk en het aantal vakanties per jaar en geluk in de vier grote steden Op basis van cijfers van het CBS is onderstaand overzicht gemaakt van Ongewild urineverlies in Nederland Alzheimer Nederland zet zich in om dementie in de toekomst te voorkomen of te genezen. Tot die tijd maken we ons sterk voor het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving

Themarapport depressie: landelijke cijfers en kennishiaten

 1. StatLine is de CBS databank en biedt een schat aan cijfers over economie en samenleving. U kunt zelf grafieken en tabellen maken, aanpassen en downloaden
 2. Cijfers rondom zorg en ondersteuning. Van de mensen met dementie gebruikt 82 procent één of meer vormen van professionele zorg. Van hen ontvangt 53 procent thuiszorg (gemiddeld 6,6 uur per week) (bron: CBS). 70 procent van de mensen met dementie woont thuis
 3. Index (SLI) - cijfers 2014 Leefstijlmonitor (CBS i.s.m. RIVM (Gezondheids enquête/ leefstijlmonitor) en Rutgers (2014) SCP bewerking Veiligheidsmonitor* 2014 (CBS) Tot welke sekse aangetrokken? Totaal Totaal Totaal 1. Uitsluitend seksegenoten (homoseksueel of lesbisch) 2,3 2,7 2,0 2,3 2,8 1,8 1,8 2,3 1,2 2

Cijfers over depressie - Depressie NJ

Depressie bij ouderen is een veelvoorkomend gezondheidsprobleem. 2 tot 3% van de ouderen heeft een ernstige depressie. Een veel groter aantal, 15 tot 20%, heeft een lichte vorm. Van de 1.500 mensen die jaarlijks als gevolg van een depressie hun leven beëindigen , is een derde ouder dan zestig jaar Hieronder leest u de meest belangrijke feiten en cijfers op het gebied van mantelzorg in Nederland. De cijfers zijn gebaseerd op het rapport 'Informele hulp: Wie doet er wat?' van het Sociaal en Cultureel Planbureau, enkele cijfers komen uit CBS-onderzoek van 2016

Depressies komen vaak voor en brengen veel leed met zich mee.Uit onderzoek blijkt dat 6% van de volwassen Nederlandse bevolking tot 65 jaar lijdt aan een depressie of daar pas geleden mee te kampen heeft gehad.Bij jongeren is dat 2 tot 3% en bij ouderen ongeveer 2%.In totaal zijn dat ongeveer 750.000 inwoner Cyberpesten cijfers maken duidelijk dat deze vorm van pesten aardig vaak voorkomt. Zo'n 8 procent van de jongeren heeft er volgens het CBS last van. De cyberpesten cijfers van het ANP geven aan dat het gaat om zo'n 400.000 jongeren Het RIVM doet schattingen, maar het CBS heeft de cijfers mét doodsoorzaak, omdat artsen dat alleen maar aan hen mogen melden. 2021-01-11 19:11:30 @nielseriks1 @sheilasitalsing Volgens CBS werkt 60% enkele dagen of geheel thuis en volgens onderzoek ING lukt het 49% om niet thuis te werken

CBS

 1. aliteit, op basis van politiedata. De politie presenteert de cijfers niet zelf, maar laat de presentatie in de vorm van open data over aan het CBS
 2. g en -reclasserin
 3. Een angstig gevoel of een dipje kent iedereen. Maar als dat gevoel niet weggaat, heb je misschien een angststoornis of depressie. Er samen over praten helpt
 4. Verhaak, P., Dijk, C. van, Verheij, R. Huisartsenzorg in cijfers: behandeling van depressie. Huisarts en Wetenschap: 2011, 54(10), 56

CBS Statlin

In deze special laat NOS op 3 je ervaren hoe het is om een depressie te hebben. #ikziewatjijnietzie Een depressie zit meestal niet alleen in het hoofd, maar brengt vaak ook lichamelijke gevolgen met zich mee. U kunt hierbij denken aan het hebben van hoofdpijn of het veranderen van de eetlust met een gewichtstoename of -afname tot gevolg. Ook in de hersenen zijn fysieke veranderingen terug te vinden

Cijfers over angst- en stemmingsproblemen - Depressie NJ

 1. Ga naar Jeugdmonitor StatLine om zelf tabellen samen te stellen.. Kerncijfers; Onderwerp 2015 2016 2017 2018 201
 2. Cijfers over aandoeningen: wekelijks (surveillance-cijfers) en jaarlijks (kerncijfers) De cijfers over gezondheidsproblemen (ziekten en aandoeningen) bieden we aan als weekcijfers (signaleringscijfers) en als jaarcijfers (kerncijfers):. Wekelijks biedt Nivel Surveillance de actuele cijfers aan over het optreden van plotselinge veranderingen in ziektepatronen, met name infectieziekten
 3. gsstoornis. Een depressie houdt in dat men somber is, nergens meer plezier aan kan beleven en weinig energie heeft om dingen te doen. Daarnaast is er 'dysthymie', een aan depressie verwante stoornis. Het gaat hier om een lichte vorm van depressie, die zich kenmerkt door een gebrek aan plezier en genoegen in het leven
 4. Deze cijfers van het CBS geven aan hoeveel mensen er overlijden vergeleken eenzelfde periode vorig jaar. Dit is de zogenaamde 'oversterfte'. Bij de dagelijks gepubliceerde cijfers van het RIVM worden alleen sterfgevallen opgenomen waarbij met een test corona is vastgesteld
 5. De belangrijkste cijfers van 2018 op een rij. De belangrijkste bron voor abortuscijfers is de jaarlijkse rapportage over abortuszorg van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De (geanonimiseerde) cijfers worden door de klinieken en ziekenhuizen aangeleverd. Zij zijn hiertoe verplicht vanuit de Wet Afbreking Zwangerschap (WAZ)
 6. Feiten en cijfers over Depressie - pagina 19. In onderstaande artikelen vindt u feiten en cijfers over de zorg en ZorgkaartNederland

Opmerkelijke CBS-cijfers: geluksgevoel bij de Nederlandse jeugd kan niet op, wel vaak stress Een overgrote meerderheid (85 procent) van de jonge volwassenen tussen 18-25 jaar in Nederland is tevreden met het leven in het algemeen en hun sociale leven Feiten en cijfers anorexia . Meer dan 100.000 meisjes tussen de 12 en 18 jaar, kampt met een eetstoornis. Anorexia komt veel vaker voor bij vrouwen dan bij mannen (95% is vrouw). Anorexia ontstaat meestal in de puberteit en bij jong volwassenen. Ongeveer 5600 mensen lijden in Nederland aan Anorexia Nervosa

Depressiecoach Vincent Mispelblom: ’Je zegt niet op een

Feiten en cijfers over Depressie - pagina 21. In onderstaande artikelen vindt u feiten en cijfers over de zorg en ZorgkaartNederland Feiten en cijfers over Depressie - pagina 16. In onderstaande artikelen vindt u feiten en cijfers over de zorg en ZorgkaartNederland cijfers per 100.000 werkenden) in 2017 worden gemeld voor psychische aandoeningen (106) en aandoeningen aan het houding- en bewegings-apparaat (53), gevolgd door gehooraandoeningen (10), infectieziekten (5), neurologische aandoeningen (4), luchtwegaandoeningen (3) en huid-aandoeningen (2). De vijf economische sectoren met het hoogste aanta De cijfers van terugval bij depressie. Wanneer iemand in het verleden vaker een depressieve episode heeft doorgemaakt, is de kans op het opnieuw krijgen van een depressie groter. Na herstel van een eerste depressieve episode wordt de helft van de mensen opnieuw depressief

Stemmingsstoornissen Cijfers & Context Sterfte

Onderzoek & Informatie beschikt over allerlei cijfermateriaal over de gemeente Zwolle.Een groot deel van deze gegevens is toegankelijk in 'Cijfers over Zwolle'. Op eenvoudige wijze is het hiermee voor iedereen mogelijk relevante informatie op een heldere manier gepresenteerd te krijgen. Dit kan desgewenst in een tabel, een grafiek of een kaartje zichtbaar worden gemaakt.Wij werken de. Voor vragen over AZW StatLine kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 045 570 7003 of per mail via infoazw@cbs.nl. Hebt u een vraag over deze site of over de gepubliceerde cijfers, kijk dan eerst bij onze lijst van veelgestelde vragen Depressie is veelkomende psychische stoornis, vooral gekenmerkt door langdurige somberheid en gedachten aan de dood. De oorzaak ligt vaak in een combinatie van genen en omgeving. We onderscheiden verschillende typen depressie, zoals de manisch-depressieve stoornis en de winterdepressie. Diagnose is niet altijd gemakkelijk, zeker bij kinderen, jongeren en ouderen

Bouwvergunningen: oktober 2020 29 januari 2021. Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de cijfers over bouwvergunningen tot oktober 2020 Cijfers. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) publiceert ieder jaar informatie in cijfers over de forensische zorg. Dit is inclusief de informatie over de uitvoering van de tbs-maatregel. Forensische Zorg in getal 2014-2018 - juli 201

Cijfers - Depressie NJ

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van onderzoek uit 2019 van Nivel (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg) en RIVM in opdracht van het Diabetes Fonds, van 2diabeat en uit onderzoek van het Erasmus MC. Meer informatie over diabetes en cijfers vind je op Volksgezondheidenzorg.info Cijfers over zelfmoord Al een aantal jaren neemt het aantal zelfdodingen toe. In 2016 maakten 1 894 mensen in Nederland een einde aan hun leven, 23 meer dan in 2015. Dit zijn gemiddeld 5,2 zelfdodingen per dag ().Wereldwijd zijn ongeveer 1 000 000 mensen die zelfmoord plegen

Het aantal overleden verpleeghuisbewoners is de afgelopen weken gedaald, bleek vanochtend uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De sterfte in verpleeghuizen is daarmee weer. CBS levert jaarlijks in april en oktober cijfers over de stand van zaken in de jeugdhulp. Dit gebeurt via StatLine, de database van CBS. De volgende rapportage verschijnt dus in oktober. Voor gemeenten is dit waardevolle informatie, want zij kunnen de beleidsinformatie gebruiken voor de ontwikkeling van jeugdbeleid op gemeentelijk niveau Cijfers zelfdoding in Nederland. Meeste zelfdodingen op middelbare leeftijd, toename bij jongeren. Zelfdoding komt relatief vaak voor in Drenthe en Zeeland. hele populatie. man vrouw. 10 - 50 jaar 50 jaar - ouder. Relatieve aantal zelfdodingen per provincie in 2017 Europese Unie in cijfers - Hoofdinhoud. De Europese Unie heeft als geheel ongeveer 450 miljoen inwoners. Voor de brexit waren dit er 510 miljoen. Hiermee heeft de EU, na China en India, de meeste inwoners ter wereld. Verder is de EU goed voor ongeveer een derde van de wereldimport en -export

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Er overleden 1.887 mannen en 2.741 vrouwen door een ongelukkige val in 2018. De meesten waren tachtigplussers, 69 procent van de mannen en 84 procent van de vrouwen. Een kwart van de door een val overleden mannen en 43 procent van de vrouwen was 90 jaar of ouder. Bekijk alle cijfers op Cbs.n CBS: Jeugdhulpcijfers . CBS levert elk half jaar cijfers over de stand van zaken in de jeugdhulp, die belangrijke beleidsinformatie voor gemeenten en het Rijk leveren. CBS heeft eind juli een eerste rapportage uitgebracht over de eerste drie maanden met informatie over jongeren in jeugdzorg: 85 procent van de jongeren kreeg jeugdhul Dit meldt het CBS vandaag op basis van nieuwe cijfers. Er overlijden relatief weinig mensen van 10 tot 30 jaar. In 2017 betrof dit 1,4 procent van het totale aantal overledenen. Als zij sterven, komt dit in bijna een kwart van de gevallen door zelfdoding (463 van de 2 031 personen van 10 tot 40 jaar) Hier vindt u rapporten, onderzoeken, cijfers en publicaties die door de politie zijn uitgegeven CBS-cijfers coronacrisis di 7 jul 2020 | Bron: CBS | Auteur: Fred Barkhuis | Trefwoorden: Coronavirus, Cijfers, CBS, 2020 CBS heeft vooral in cijfers de verschillende aspecten van de coronavirus vastgelegd. Onder meer: economische gevolgen van de corona, gevolgen voor arbeid en inkomen en sociale gevolgen

Cijfers depressie cbs — speciaal voor gemotiveerde mensen

Het CBS publiceert ook voorlopige invoercijfers op maandbasis voor 2020. Deze zijn terug te vinden in de databank Statline. De gegevens in dit overzicht zijn een inschatting op basis van de op dat moment beschikbare gegevens. Let op: deze cijfers kunnen op een later moment herzien worden Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) brengen vrijdagmiddag wederom naar buiten hoeveel mensen de afgelopen week in totaal zijn. CBS publiceert eerste cijfers beleidsinformatie jeugd 05 Augustus 2015 . In het eerste kwartaal van 2015 kregen 233 duizend jongeren jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering. Dit zijn de eerste voorlopige CBS-cijfers sinds de overgang van de jeugdzorg naar de gemeenten

E health poh-ggz - mei 2014 - verkortSuïcide bij jongeren in 2019: duiding van de cijfers - NedKAD
 • Sieraden 19e eeuw.
 • Grote groene kikker.
 • 3D bril voor brildragers.
 • Beste router 2020 Tweakers.
 • Border Collie bezig houden.
 • Plattegrond val d'europe.
 • DOd Hasselt.
 • IKEA SKOGSTA Wandplank.
 • LEGO Batwing review.
 • Diepte Huttenheugte.
 • Cat Mate Microchip Kattenluik gebruiksaanwijzing.
 • Langewijk 19, Dedemsvaart.
 • Wanneer ben je professor.
 • Telenet TV box foutmelding CS1010.
 • USB TomTom GO Connect cable voor navigatiesysteem.
 • Bruidsboeket eucalyptus.
 • Blokjes beugel.
 • Swart Heemskerk.
 • Aaltjes direct.
 • SolidBric.
 • Wanneer darmonderzoek.
 • Fotokalender.
 • Eerste communie thema bouwen.
 • Electric Ladyland cover.
 • Fotograaf communie Antwerpen.
 • Golfclub Oostburg leden.
 • Alternatief kostuumverhuur Amsterdam.
 • Rainbow Six Siege Twitter.
 • Kurk achterwand dartbord.
 • Oorlog Zuid Afrika.
 • Calvin Klein joggingbroek heren sale.
 • AH batterijen.
 • Grijze rotting druiven.
 • Hoge vlaggenmast.
 • Steam Support email adresse.
 • Rijvaardigheidstraining motor.
 • Smoothie Amsterdam West.
 • Liposarcoom behandeling.
 • CHMPGN band.
 • Blauwalg waterschap.
 • 112 Laren NH.