Home

Federaal België

David Clarinval - Wikipedia

België: Federaal niveau. Kamer van volksvertegenwoordigers, Senaat en de Koning. De Belgische regering en de Koning. Raad van State, Grondwettelijk hof (of vroeger Arbitragehof) Regionaal niveau: Gemeenschappen Bevoegd voor personele materies (uitgenomen de organisatie van de Erediensten) Het Federaal Parlement, ook het Belgische Parlement of de Kamers genoemd, is de nationale volksvertegenwoordiging van België, en zetelt in het Paleis der Natie in Brussel. Het Federaal Parlement bestaat uit twee kamers: de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat. De Kamer van volksvertegenwoordigers telt 150 zetels en de Senaat 60 zetels. De gemeenschappelijke vergadering van de Kamerleden en de senatoren vindt plaats in de Verenigde Kamers. De werking en samenstelling van.

Over België. Overheid; Ken ons land; Toerisme; Coronavirus Beslissingen van het Overlegcomité van 22 januari 2021. Lees meer. Laatste nieuwsberichten. Beslissingen van de ministerraad van 29 januari 2021. 29/01/2021. Overlegcomité beslist tijdelijk reisverbod en uitbreiding isolatie Het federaal administratief openbaar ambt omvat de organisaties vermeld in de wet van 22 juli 1993, te weten: de federale overheidsdiensten (FOD's) en het ministerie van Defensie Sommige FOD's zijn belast met een specifiek beleid (Financiën, Volksgezondheid,), andere houden zich bezig met materies die alle FOD's aanbelangen (FOD Beleid en Ondersteuning,) Deze maand neemt België voor één jaar het voorzitterschap van de Benelux over. Aanvankelijk zou vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès de prioriteiten van dit voorzitterschap voorstellen op een plechtigheid in Brussel in aanwezigheid van haar Nederlandse en Luxemburgse collega's Stef Blok en Jean Asselborn, maar gezien de sanitaire evolutie en de uitbraak van nieuwe. Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen : Professionelen: Consumenten : Wetenschappelijk Comit.

Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen Vanaf 7 januari 2021 publiceert het FAGG wekelijks een overzicht van de bijwerkingen die werden gemeld na toediening van een COVID-19-vaccin in België. Door volledig transparant te zijn, wil het FAGG het vertrouwen in de COVID-19-vaccins verhogen

Welkom op de politie website. Voor dringende politiehulp bel 101 Kies een verzenddienst van FedEx die bij uw behoeften past. Of u nu een koerier voor aflevering op de volgende dag nodig hebt, of uw zending veel of weinig weegt - u vindt altijd een oplossing voor uw bedrijf Een vergadering bijwonen. Om een openbare vergadering bij te wonen meldt u zich aan bij het onthaal: Leuvenseweg 13 in 1000 Brussel. Praktische info Agenda van de commissievergaderingen Agenda van de plenaire vergaderingen. Het Parlement bezoeken. U kunt het parlement gratis bezoeken van maandag tot zaterdag Dit niveau omvat heel België. Voor het federaal niveau staan de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat in voor het stemmen van wetten. De Kamer en Senaat tezamen vormen het Parlement. Een wet die gestemd is, moet nog worden uitgevoerd worden (waar vinden we het geld?, welke instelling gaat dit doen?). Dat is de taak van de uitvoerende macht De onderstaande inflatievooruitzichten van januari 2021 tot december 2021 die door het Federaal Planbureau werden opgesteld zijn gebaseerd op observaties tot december 2020 van Statbel. Die vooruitzichten houden rekening met termijnmarktnoteringen van 31 december 2020. De olieprijs zou gemiddeld 51 dollar per vat bedragen in 2021. De wisselkoers van de euro zou uitkomen op gemiddeld 1,23 dollar.

België tekent akkoord tegen de invoer van ontbossing Federaal minister van Leefmilieu Zakia Khattabi heeft vandaag aangekondigd dat België lid wordt van de Amsterdam Declarations Partnership. Daarmee gaat ons land een belangrijk.. Op verzoek van de sociale partners heeft het Federaal Planbureau de bedrijfstakken geanalyseerd die de afgelopen jaren hun onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen hebben uitgebreid om te bepalen of deze ontwikkeling gepaard ging met de binnenlandse productie van nieuwe producten of met een verandering in de positie van België in mondiale waardeketens ten gunste van onderzoeksactiviteiten en. België is momenteel nog altijd een federaal land, maar het heeft al enkele confederale kenmerken. Zo is er bijvoorbeeld geen hiërarchie van de normen. De federale Belgische staat kan zijn wil niet zomaar opleggen aan de deelstaten wanneer die het niet eens raken

Het federaal parket is een parket waarvan de bevoegdheid zich uitstrekt over het hele Belgische grondgebied. Het federaal parket werd opgericht om efficiënter te kunnen optreden tegen misdrijven die de bevoegdheid van plaatselijke parketten overstijgen, zoals mensenhandel, terrorisme, georganiseerde misdaad en witwaspraktijken Please wait.... Werknemer tewerkgesteld in België door een werkgever gevestigd in een ander land; Buitenlandse werknemers; De gevolgen van de Brexit op het arbeidsrecht; Gelijkheid en non-discriminatie. Bekijk het volledige thema. Non-discriminatie en diversiteit; Gelijkheid Vrouwen-Mannen: de loonkloof; Etnische discriminatie; Alle thema' federaal bijv.naamw.Uitspraak: [fedə'ral] die of dat te maken heeft met een federatie Voorbeeld: `voorstander zijn van een federaal Europa`federale staat () `België en Duitsland zijn federale staten.` Synoniem: bondsstaatfederaal parlement (wetge..

In het belastingverdrag tussen Nederland en België staan regels en afspraken over waar u belasting betaalt in uw situatie Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers België telt bijna 80 opvangcentra voor verzoekers om internationale bescherming, goed voor 3/4 van de capaciteit van het totale opvangnetwerk. Naast de 28 federale centra van Fedasil, zijn er ook open opvangcentra die worden beheerd door partners België. Federaal. Strengere quarantaine- en testregels voor vakantiegangers. Schermvullende weergave. Het Overlegcomité bestaat uit de federale topministers en de minister-presidenten.

Schematisch overzicht federale indeling België - Wikipedi

Het federale Parlement van België - Le parlement fédéral. België heeft nog één jaar om de Europese richtlijn over de bescherming van klokkenluiders uit te voeren en zijn wetgeving te versterken. Samen met 20 andere Europese publieke instellingen, dringt de federale Ombudsman er bij de Europese lidstaten op aan om dringend actie te ondernemen om klokkenluiders maximaal te beschermen De Federale Wapendienst van de FOD Justitie organiseert een beroepsbekwaamheidsexamen voor wapenhandelaars op 25 en 26 maart 2021 De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité de coronasituatie besproken. Om de import en verdere verspreiding van nieuwe virusvarianten tegen te gaan beslist het Overlegcomité om tijdelijk een verbod in te voeren op verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België Myria wil de meest actuele cijfers rond migratie in België toegankelijk maken. Zo focussen de Myriatics ministudies telkens op een specifieke demografische ontwikkeling. Het stimuleert en ondersteunt academici ook tot verder onderzoek

Federaal agentschap voor beroepsrisico's. Sociale zekerheid voor werknemers (private sector en provinciale en plaatselijke overheidsdiensten) Lees meer. INFORMATION AUF DEUTSCH. INFORMATION IN ENGLISH. News. 18/01/2021 Burn-out aanpakken? Fedris breidt haar ondersteuning uit Federaal België onder druk De Belgen stemmen morgen voor het Europees Parlement, maar ook voor de besturen van de Vlaamse, Waalse, Brusselse en Duitstalige gewesten Frequently Asked Questions - Federaal Platform COVID-19 - versie van toepassing vanaf 1/12/2020 3 1. Inleiding 1.1. Huidige federale testplatform COVID-19 Het federale testplatform werd in maart 2020 opgezet om de testcapaciteit significant te verhoge ABVV, ACV en ACLVB kunnen de door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven vastgelegde maximale beschikbare marge van amper 0,4% voor 2021 en 2022 niet onderschrijven Naar inhoud. Nederlands; Français; Deutsch; Englis

Contact Adres Toegang FOD Toegangsplan Contactgegevens Plan Bereikbaarheid Toegankelijkhei Wordt Groen federaal naar uitgang geduwd? Er zijn formules waar we geen deel van uitmaken, Franstaligen moeten een eigen visie over België voorstellen Volgens politiek analist Gerlache moet de Franstaligen een visie ontwikkelen over waar ze met België naar toe willen De FOD wordt geleid door twee ministers. Zij zijn verantwoordelijk voor het buitenlandse beleid van België Bekijk alle lesvideo's van de Verkiezingsspecial hier:https://www.wezoozacademy.be/leerstof/tips-tricks-specials-verkiezingsspecial/videos/WeZooz Academy op.

De federaal geïnde fiscale ontvangsten. Inhoud: Pdf: Excel: De grote lijnen van de totale fiscale ontvangsten / cijfers (XLSX, 97.34 KB) december 2020 cijfers (XLSX, 804.12 KB) 2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019 De realisaties in de eerste maanden van het lopende jaar en in de overeenstemmende periode van het vorige jaar ten opzichte van de gebudgetteerde ontvangste Filmpje OW

Federaal Parlement van België - Wikipedi

België heeft zich tot doel gesteld om 380.000 personen uit de armoede te halen tegen 2020, in zijn Nationaal Hervormingsprogramma (NHP), in het kader van de strategie Europa 2020. Het 3de federaal plan zou binnenkort moeten worden goedgekeurd Vooral federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) was kop van Jut. België maakt zich wereldwijd on-ge-loof-lijk belachelijk met zijn vaccinatiebeleid en dat is voor 100. Bent u het slachtoffer van misleiding, bedrog, fraude, oplichting? Of werden uw rechten als consument of onderneming niet gerespecteerd? Kies dan het scenario dat op uw probleem van toepassing is en doorloop de verschillende stappen om uw probleem te melden aan de bevoegde diensten. U krijgt steeds een advies waarin we zoveel mogelijk op uw vragen trachten te antwoorden.<br/>De bevoegde. De Dienst Verkiezingen van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken staat in voor de organisatie van:. Europese verkiezingen; federale verkiezingen:. de Kamer van Volksvertegenwoordigers (de Senaat wordt sinds 2014 niet meer rechtstreeks verkozen) regionale verkiezingen voor de wetgevende organen van de deelgebieden, regio's:. het Vlaams Parlemen België telt zeven kernreactoren van het type drukwaterreactor (PWR, pressurized water reactor), Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft als missie de bevolking, de werknemers en het leefmilieu te beschermen tegen het gevaar van ioniserende straling

&#39;t Vijfde blogt

Home Belgium.b

Van een unitair naar een federaal België (Hardcover). Op 7 december 1971 ging de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap van start. Dat was.. Federaal Parlement van België Het Federaal Parlement of Belgische Parlement of Wetgevende Kamers is de nationale volksvertegenwoordiging van België. Het Federaal Parlement bestaat uit 2 kamers: de Senaat en de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De Kamer van Volksvertegenwoordigers telt 150 zetels en de Senaat 71 zetels Het Federaal Migratiecentrum vordert één euro schadevergoeding per feit van mensensmokkel. Hij betaalde 5.000 euro per gezinslid om naar België te komen Als de Vlaamse premier L. van den Brande volgende week voet zet op Nederlandse bodem is het eerste staatsbezoek' door een zelfstandige deelregering van het federale België een feit. In de. Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be PBM; Werken bij ons; Over ons; Wetgeving; Publicaties en statistieken; Ongevallen en incidente

Overzicht van de federale organisaties Fedwe

Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zake

Federaal Ontwikkelingsplan 2020 - 2030. In 2019 heeft de netbeheerder, conform met zijn wettelijke verplichtingen, een plan opgesteld voor de ontwikkeling van het federale transmissienet voor de termijn 2020 - 2030. Dit gebeurde in samenwerking met de Algemene Directie Energie en het Federaal Planbureau Federaal parket België: terreurverdachte Abrini opgepakt De Belgische politie heeft vrijdag Mohamed Abrini - de vermoedelijke 'man met het hoedje' - opgepakt. Abrini is de belangrijkste verdachte van de terreuraanslagen in Parijs eind vorig jaar en mogelijk ook in Brussel afgelopen maand Federaal landbouwminister Clarinval vraagt aan Europa gelijk speelveld, in het bijzonder voor landbouw. Actueel | Online 26/01/2021 09:46. België wenst meer informatie over de verdeling van de tariefcontingenten en de werking van de vrijwaringsclausule voor de landbouw

Het federaal regeerakkoord. Op 1 oktober 2020 was er een nieuwe regering na de eedaflegging van de regering De Croo. Samen met de eedaflegging werd het federaal regeerakkoord voorgesteld Federaal. Agoria komt op voor de belangen van zijn lidbedrijven en via zijn federale beleidscel ijvert het op federaal vlak bij de politieke, economische, sociale en academische decision makers voor een ondernemingsvriendelijke omgeving die de ontwikkeling van de technologische industrie in België bevordert Federaal minister tikt Marc Van Ranst op de vingers Marc Van Ranst liet in een interview optekenen dat het nog twee maanden zal duren vooraleer we kunnen versoepelen. Dit zou hij beter niet zeggen, vindt federaal minister Vincent Van Peteghem (CD&V)

Afsca-fav

Federaal beleid voor informatiebeveiliging (FISP) FISP (Federal Information Security Policy) (Baseline information Security Guidelines) geleverd door het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) en houdt bovendien ook rekening met bestaande ISO 2700X-normen Gisteren kondigde federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten aan dat er plannen zijn om een zeekabel aan te leggen tussen België en Denemarken om de offshore windparken van beide landen aan elkaar te koppelen. Zowel België als Denemarken zijn wereldleiders in offshore wind-technologie en elektriciteitsnetwerken Federaal België. FEDERAAL BELGIË ? Willy Alenus - Oostende. Maandag 13 mei 2002 om 12:03. Facebook; Twitter; Whatsapp; MailFill.

Koninklijk Meteorologisch Instituut van België - Wikipedia

FOD Financië

 1. Federaal e-government in België Jan Deprest 24 september 2008 Cipal e-gov Symposium Agenda >Fedict: een verhaal van continue verandering >Informatisering van de staat Bouwstenen Services Projecten Samenwerkingsakkoor
 2. isterraad zette het licht.
 3. Hoe zien wij de toekomst van federaal België? We denken dat België zal blijven bestaan, maar zijn rol als federale staat zal steeds kleiner en kleiner worden. En de reden waarom we zullen blijven bestaan is heel simpel. Want samen staan we sterk! Er zijn wel wat voorwaarden om een goede Belgische staatsstructuur te worden
 4. fedweb Portaal van de federale ambtenaar. in het Nederlands. fedweb Le portail du personnel fédéral. en françai
 5. België: federaal koninkrijk bestaande uit Vlaanderen, Wallonië, Brussel Het Belgisch reliëf DE KUSTVLAKTE. Het is de landstreek in Vlaanderen die als kuststrook grenst aan de Noordzee. De lengte bedraagt ongeveer 67 kilometer
 6. Met federaal wordt bedoeld wat in een federale vereniging, instelling of federale staat (een bondsstaat), betrekking heeft op het samenwerkende, centrale niveau. In concreto houdt het dus in: Betrekking hebbend op de federale instellingen in België: Federale regering van België; Kamer van volksvertegenwoordigers; Senaat (België
 7. g ) - B-Fast ( Belgian First Aid & Support Team

FAGG Uw geneesmiddelen en gezondheidsproducte

 1. Op federaal niveau werd midden jaren negentig een onderzoek gestart naar indicatoren voor duurzame..
 2. Myria, het Federaal Migratiecentrum, is een van de twee instellingen die in maart 2014 de bevoegdheden erfden van het oude Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding, samen met het Interfederaal Gelijkekansencentrum.Over de interfederalisering van het oude Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding kwamen de federale regering, gewesten en gemeenschappen tot een.
 3. Federale Politie - Police Fédérale. Bron : CIC Namur meldt : Verkeersongeval in de verkeerswisselaar N4 Luxembourg(L)- Arlon-Namur > Bxl/Bsl met de N912 ter hoogte van Bovesse richting dans les deux sens/in beide richtingen
 4. Koningsdag (België). Datum: zondag 15 november 2020. Koningsdag (Koningsfeest, Fête du Roi, Festtag des Königs) is in België een feest ter ere van de koning, dat jaarlijks op 15 november wordt gevierd. 15 november werd vroeger de Dag van de Dynastie genoemd, maar heet tegenwoordig Koningsdag. Dit is de datum van het naamfeest van Leopold en Albert

Politie.be Portaal van de Belgische Politi

 1. Studie over de kloof tussen het federaal beleid en de SDGs. Meer info. 1. Geen armoede Beëindig armoede overal en in al haar vormen; 2. Geen honger Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw; 3. Goede gezondheid en welzij
 2. België, een federale staat Je bezocht het Federaal Parlement van België. Bij het ontstaan van België (in 1830) was er maar 1 parlement en 1 regering voor alle Belgen: men noemde België daarom een unitaire staat, een staat die één geheel vormt (un in het Frans = één). Maar geleidelijk aan wilden d
 3. g van 1970 is in België een proces aan de gang, waarbij stapsgewijs bevoegdheden overgedragen worden van de federale regering naar de deelstaten
 4. The Belgian Federal Science Policy Office (formerly OSTC) supports the Federal museums and scientific institutes, the Belgian participation to the European Space Agency (ESA) and to other national or international organizations, finances research actions and grants, the Belgian telematics network Belnet, the Scientific and Technical Information Service (STIS), the National Conference Center.

Dit federaal Jaarboek Armoede in België 2017 vangt, naar jaarlijkse gewoonte, in de inleiding aan met het oplijsten van verschillende armoedeindicatoren, die we in het eerste hoofdstuk verder uitwerken aan de hand van een internationale vergelijking en uitbreiden met enkele ongelijkheidsindicatoren Van een unitair naar een federaal België. Op 7 december 1971 ging de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap van start. Dat was de verre voorloper van het Vlaams Parlement en die instelling wou haar veertigste verjaardag niet onopgemerkt laten voorbijgaan. Aan zestien wetenschappers uit het noorden en het zuiden van het land werd de vraag gesteld welke stempel het regionaliserings. België, een federaal land By | 05/11/2005 | 0 | 05/11/2005 |

Video: FedEx Express aflever-, koeriers- & verzendservices

Uitbraak blauwtong vastgesteld in België | Veeteelt

De Belgische Kamer van volksvertegenwoordiger

FEDERAAL BELGIE BEVESTIGING VAN KRACHT VLAANDEREN Op 21 mei krijgen Vlaanderen en Wallonie rechtstreeks gekozen parleme.. Het Federaal Agentschap van de Schuld is belast met het beheer van de federale staatsschuld.Zijn voornaamste doelstelling is om de financiële kost van de federale staatsschuld zo laag mogelijk te houden, rekening houdend met de marktrisico's en operationele risico's en conform de algemene doelstellingen van het begrotings- en het monetair beleid.. Koninklijk Meteorologisch Instituut van België; FEDERAAL PARLEMENT EN DIENSTEN DIE ERVAN AFHANGEN. Kurt Sissau . Kurt Sissau Federaal secretaris Tel 02 226 13 44 GSM 0476 73 82 12 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Attesten professionele verplaatsingen Verenigd Koninkrijk Maatregelen België Preventiemaatregelen Ondersteuningsmaatregelen Keuringcentra Rijopleiding en -examens Nascholing code 95 ADR - opleiding Geldigheidsduur attesten, certificaten Ten gevolge van de Coronacrisis voorziet de Europese Verordening (EU) 2020/698 een uitstel van bepaalde periodieke controles en periodieke opleidingen. Dit. Een federaal rampenplan kan ingevoerd worden als juridisch instrument federaal nood- en interventieplan, zegt Brecht Warnez, professor Bestuursrecht aan UGent en Vlaams volksvertegenwoordiger voor CD&V. Voor gezondheid kan er volgens de wet op het politieambt een bijzonder nood- en interventieplan worden ingevoerd in het kader van de gezondheidszorg

KBR (Koninklijke Bibliotheek van België) Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en hedendaagse Maatschappij De 10 Federale Wetenschappelijke Instellingen , die deel uitmaken van het Federaal Wetenschapsbeleid, bieden wetenschappers een uitzonderlijk onderzoekskader en -instrumentarium aan en huisvesten eveneens kunst- en historische collecties die jaarlijks meer dan 1,2 miljoen bezoekers. Federaal Agentschap van de Schuld. Kunstlaan 30 1040 BRUSSEL BELGIE. Secretariaat : +32 257 470 80 E-mail: info@debtagency.be. Het federaal parket zelf geeft voorlopig geen enkele commentaar. Eerder was gemeld dat de Brusselse raadkamer zich begin februari over het dossier zou buigen, bij die in België 32 Te Huur | België. Alle Advertenties (184) Particulier (?) Bedrijf (184) Galerij; Room chambre kamer. Kamers en studio's te huur met als doel inschrijving als hoofdverblijfplaats/domicilie adres - domicilieadres &.. Particulier. € 247,-Antwerpen (B) Post adres. Kamers en.

Verplichte gezondheidsverklaring voor paarden in BelgiëDierenartsen NVWA laten export ernstig zieke dieren naar

Belgische Politiek - Bpol - Belgische Staatsstructuu

Op federaal niveau rol in de tweejaarlijkse onderhandelingen met de vakbonden over een sociaal akkoord voor de hele privésector in België. Daarbij schenken we bijzondere aandacht aan de versterking van het concurrentievermogen van de ondernemingen Gewesten in belgië. De gewesten zijn verantwoordelijk voor de economische elementen, zoals wegen, energie, landbouw, handel... Aangestuurd door Maak uw eigen unieke website met aanpasbare sjablonen België: federaal koninkrijk bestaande uit Vlaanderen, Wallonië, Brussel Bodems en ondergrond in België Extra uitleg over de geologie van België en Nederland! Klik hier. Begrip bodem. Klik hier. Begrip ondergrond. Klik hier. Zie ook grondsoorten. Klik hier. soorten gesteenten. Klik hier. sedimentair gesteente. Klik hier. metamorf gesteente. Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Zoeken van A tot Z Professionelen > Dierlijke productie > Dierengezondheid > Vogelgriep > Maatregelen in België Onderzoek misbruik België federaal Het onderzoek naar seksueel misbruik in de Belgische rk kerk verhuist van het Brusselse parket naar het federaal parket

Chris Janssens (Vlaams Belang): &quot;Sluit alle Diyanet-moskeeën&quot;Regering verliest meerderheid in nieuwe peiling

Federaal Planbureau - Indexcijfer der consumptieprijzen

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten is de bevoegde autoriteit in België voor de drie bovengenoemde richtlijnen. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle is de bevoegde autoriteit voor de ioniserende bron van medische hulpmiddelen 19 leermiddelen gevonden over federaal België, gedeeld door leraren en organisaties. Registreer bij KlasCement en doorzoek gratis tienduizenden leermiddelen Werknemer ontslagen met een opzeggingstermijn . Werknemer ontslagen met een opzeggingsvergoeding . De ontslagen werknemer krijgt 60 uren outplacementbegeleiding die worden aangerekend op het betaald sollicitatieverlof.. De ontslagen werknemer krijgt 60 uren outplacementbegeleiding ter waarde van 1/12 van het bruto jaarloon van het kalenderjaar dat het ontslag voorafgaat (dat wil zeggen het.

FOD Volksgezondhei

FPB (Federaal Planbureau België) ION | Brussel. Het Federaal Planbureau (FPB) is een onafhankelijke instelling van openbaar nut. Het maakt studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties. Ook wordt de integratie van die beleidskwesties in een context van duurzame ontwikkeling bestudeerd Federaal Jaarboek Armoede in België 201

Kamer van Volksvertegenwoordigers - Wikipedia

Deze site behandelt alle aspecten die verband houden met de bestrijding van AVP in de varkenshouderij. De maatregelen genomen met betrekking tot het wild en het beheer ervan zijn te raadplegen op de website van de gewesten: Vlaams gewest - Brussels gewest - Waals gewes #België. #van. #allemaal. #corona. #Samen. #Vlaanderen. #Vandenbroucke. #Brempt. #tegen. #crombez. #kitir. #onderwijs. #Europa. #Rousseau. #John Crombez. Contacteer ons +32 (0)2 552 02 00; info@s-p-a.be; Grasmarkt 105/37, 1000 Brussel, Belgi. Tijdens de Europese Top, op 10 en 11 december, zal onze nieuwe eerste minister Alexander De Croo het standpunt van België over de Europese klimaatdoelstellingen voorleggen. Momenteel verlopen de onderhandelingen tussen de vier machtsniveaus in België (Vlaams, Waals, Brussels en federaal) erg gespannen In het Belgische luik over de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs wil het federaal parket veertien verdachten laten terechtstaan. Dat melden La Libre Belgique en La Dernière Heure en het. Martens vader federaal België Deel dit artikel: Twitter Facebook Email WhatsApp STER reclame liveblog. Italiaanse musea gaan. ambitie om een beter overleg tussen alle actoren van de slimme mobiliteit in België te bevorderen. Voor de korte en middellange termijn, heeft het federaal ITS-plan veertien initiatieven geïdentificeerd die meestal voortbouwen op al gerealiseerde of nog lopende activiteiten. Voor de uitvoering erva

 • Monster Hunter timeline.
 • White Christmas Bing Crosby film.
 • Handelingen PEG sonde verzorgen.
 • Printer print geen tekst Canon.
 • Lesscher Saasveld vacatures.
 • Traprenovatie met verlichting kosten.
 • Philips Steam and Go.
 • Michael Cera age.
 • Magnum fotografen belgië.
 • Mooie Natuur achtergronden.
 • Portemonnee dames.
 • Ghost Stories spel.
 • Gouden Penseel kopen.
 • Roetgerink ZIP73.
 • Uitgelekte foto's.
 • Golfset kopen Ping.
 • Acuut coronair syndroom richtlijn.
 • Aanhangwagen voor zitmaaier tweedehands.
 • Rokershoest herkennen.
 • Speciaal kinderdagverblijf.
 • Cat Mate Microchip Kattenluik gebruiksaanwijzing.
 • Beton over tegels buiten.
 • Health app Apple.
 • Pelgrim combi oven mat zwart.
 • Thoracale wervelkolom.
 • Ski Buff COVID mask.
 • ROC zij instroom.
 • Memory hanger.
 • Calvin Klein parfum Kruidvat.
 • Carnavalswinkel Heerlen.
 • Nagellak set kopen.
 • EasyCredit BBL.
 • YOOX.
 • Uterusatonie wat is.
 • Skype niet automatisch opstarten Windows 7.
 • Paratyfus dodelijk.
 • Delta tv pakket.
 • Drijven en zinken les groep 6.
 • Arteria femoralis superficialis.
 • Latin danswedstrijden.
 • Symbiotische relatie zussen.